Zadzwoń
609 193 784 Agnieszka Walczak
518 723 436 Martyna Zioło
Napisz do nas
gabinet@rehamed.wroclaw.pl
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 20:00

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU LECZNICZEGO PROWADZONEGO PRZEZ AGNIESZKĘ WALCZAK
PHU REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK – GABINETY REHABILITACJI I MASAŻU

§1
Podstawa Prawna

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ).
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z póź.zm.).
 3. Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 roku poz.505) oraz aktów normatywnych i prawnych na podstawie art.16 ust.1 z dnia 20 lipca 2000 roku
  (Dz. U. z 2017 roku poz.1523 oraz Dz. U. z 2018 roku poz.2243).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na podstawie art.30 ust.1 z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
  (Dz. u. z 2009 roku Nr 52,poz.417 i Nr 76, poz.641 oraz z 2010 roku Nr 96, poz.620).

§2
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy pod nazwą PHU REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK
numer księgi rejestrowej 000000214941, NIP 6191009273, REGON 250567575
z siedzibą we Wrocławiu pod adresem 53-004 Wrocław, ul. Kawalerzystów 8/1.
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w
GABINETACH REHABILITACJI I MASAŻU AGNIESZKA WALCZAK we Wrocławiu
pod adresem 53-020 Wrocław, ul. Krzycka 92 BCD lokal 13 (dalej „podmiot leczniczy”).
Regulamin obowiązuje:
– wszystkie osoby zatrudnione przez PHU REHA-MED AGNIESZKĘ WALCZAK,
– wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§3
Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

 1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych, masażu leczniczego, kosmetycznego i relaksacyjnego oraz doboru
  wkładek ortopedycznych, sportowych i komfortowych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań należy:
  • Planowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-terapeutycznej.
  • Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych.
  • Udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych i prewencyjnych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym na stałe lub okresowo.
  • Dobór wyrobów rehabilitacyjnych.
  • Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
  • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
  • Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjno-edukacyjnej.

§4
Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego

 1. W ramach Podmiotu Leczniczego działa Zakład Leczniczy , pod nazwą Gabinety Rehabilitacji i Masażu REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK REGON 25056757500064 we Wrocławiu pod adresem 53-020 Wrocław, ul. Krzycka 92 BCD lokal 13.
 2. W ramach wyżej wskazanego Zakładu Leczniczego wyodrębniono komórkę organizacyjną : Pracownię Fizjoterapii, gdzie usługi świadczone są w 3 gabinetach terapeutycznych.

§5
Miejsce oraz warunki udzielania świadczeń przez Podmiot Leczniczy

 1. Podmiot Leczniczy świadczy usługi ambulatoryjne we Wrocławiu pod adresem 53-020 Wrocław, ul. Krzycka 92 BCD lokal 13 oraz w domu pacjenta.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie:
  • zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń
  • kontaktu telefonicznego, pod numerami telefonów : 609 193 784, 518 723 436, 572 875 566.
 3. Podmiot Leczniczy czynny jest w dniach:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00
  • w soboty w godzinach 8:00 – 14:00 w zależności od potrzeb pacjenta.

  Godziny i dni pracy ustalane są indywidualnie.

 4. W ramach Zakładu Leczniczego świadczone są następujące usługi:
  • Wykonywanie badania fizjoterapeutycznego.
  • Diagnozowanie pacjenta zgodnie z uprawnieniami.
  • Wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, fonoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, presoterapii, terapii manualnej, osteopatii, kinezyterapii i innych metod fizjoterapeutycznych, zgodnie z uprawnieniami.
  • Udzielanie porad fizjoterapeutycznych.
  • Planowanie procesu fizjoterapeutycznego.
  • Prowadzenie profilaktyki fizjoterapeutycznej w postaci wykonywania masaży kosmetycznych i relaksacyjnych.
  • Wykonywanie badania podoposkopowego.
  • Dobór wkładek ortopedycznych, sportowych lub komfortowych.
 5. Podmiot Leczniczy świadczy usługi prywatne według cennika usług z zastosowaniem indywidualnych rabatów. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.rehamed.wroclaw.pl w zakładce CENNIK.
 6. Podmiot Leczniczy przyjmuje opłaty w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem na konto firmowe.
 7. Podmiot Leczniczy dokonuje sprzedaży usług zdrowotnych za pomocą kasy fiskalnej. Na życzenie pacjenta indywidualnego lub firmy wystawia fakturę za wykonaną usługę.
 8. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację fizjoterapeutyczną w formie elektronicznej w postaci indywidualnych kart fizjoterapeutycznych za pomocą aplikacji MedFile oraz papierową Księgę Przyjęć Podmiotu Leczniczego prowadzoną przez każdego fizjoterapeutę.

§6
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pacjenta, jeśli jego stan funkcjonalny nie klasyfikuje się do świadczenia usług zdrowotnych.
 3. Podmiot Leczniczy przyjmuje pacjenta ze skierowaniem lekarskim oraz bez skierowania lekarskiego.
 4. Podmiot Leczniczy świadczy usługi zdrowotne w ramach prywatnych usług fizjoterapeutycznych, odpłatnych po zakończeniu wizyty lub na innych warunkach ustalonych indywidualnie.

§7
Personel świadczący usługi w ramach zatrudnienia w Podmiocie Leczniczym

 1. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w odrębnych przepisach. Regulacje zawarte są w ustawie z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018roku poz.505) oraz aktach normatywnych i prawnych na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 20 lipca 2000 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 oraz Dz. U. z 2018 roku poz. 2243).
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością i sumiennością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej, które określają właściwe samorządy zawodów medycznych.
 4. Kierownik ma obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu zatrudnionego lub współpracującego z Podmiotem Leczniczym oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.

§8
Warunki prowadzenia i udostępniania dokumentacji w Podmiocie Leczniczym

 1. 1.Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. u. z 2009 roku Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620).
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. 3.Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Medfile (Oprogramowanie), dostępnej w serwisie www.medfile.pl. Usługi serwisu i aplikacji świadczone są na podstawie umowy zawartej z firmą BioStat Sp.z.o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik. 5.Podmiot Leczniczy zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) udostępnia KLAUZULĘ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO, której druk z treścią dostępny jest na stronie internetowej www.rehamed.wroclaw.pl

§9
Warunki udostępnienia dokumentacji medycznej

 1. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w Podmiocie Leczniczym lub poprzez sporządzenie wydruku/odpisu.
 3. Za udostepnienie dokumentacji fizjoterapeutycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat.
 4. Za przygotowanie kopii, skanów wszelkich zaświadczeń dokumentacji fizjoterapeutycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat.

§ 10
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot Leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z póź.zm.), a także w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach pacjenta wskazanych w ust. 1. uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym.
 3. W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Gabinetach Rehabilitacji i Masażu REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji na temat proponowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
 4. Do obowiązków pacjenta należy:
  • przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetów Rehabilitacji i Masażu REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK,
  • przestrzeganie higieny osobistej,
  • przestrzeganie zaleceń personelu,
  • zapoznanie się z treścią Klauzuli Obowiązku Informacyjnego oraz do jej podpisania.
 5. W sytuacji odmowy podpisu Klauzuli Obowiązku Informacyjnego oraz przekazania danych informacyjnych personel zobowiązany jest do odmowy udzielenia świadczenia usług zdrowotnych.
 6. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Podmiotu Leczniczego ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 7. Pacjent ma prawo do zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika Podmiotu Leczniczego. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź pisemna.
 8. Kierownik Podmiotu Leczniczego zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 11
Sposób kierowania Podmiotem Leczniczym

 1. Podmiotem Leczniczym kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. Funkcję kierownika w Gabinetach Rehabilitacji i Masażu REHA-MED pełni Agnieszka Walczak.
 2. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
  • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik Podmiotu Leczniczego.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek Pacjenta przez Kierownika lub osoby przez Niego wyznaczonej.
 4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 11 października 2019 roku.
 5. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości personelu PHU REHA-MED AGNIESZKA WALCZAK – GABINETY REHABILITACJI I MASAŻU.